Saltar a continguts

Associació de Propietaris i Veïns de La Floresta Pearson

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Documents

RESULTAT COMPTABLE 2016 I ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA 2017

 

         

  • Balanç de situació 2016
  • Liquidació de l'exercici 2016
  • Resum gestió económica 2012-2016

 

                                     ORDRE DEL DIA

 

1. Presentació del candidat a nou President de l’Associació i votació en Assemblea pels socis.

2.     Lectura i aprovació, s’escau, de l’acta anterior.

3.     Estat de comptes exercici 2016, pressupost 2017 i aprovació, s’escau.

4.    El Sr Josep Carné Simó farà un detall de l’evolució de l’Associació en aquests 4 anys del seu mandat.

5.     Comentari sobre les diferents actuacions i paper de la nostra associació en La Floresta actual.

6.    Remodelació parcial del nostre edifici i pati.

7.     Seguiment actes 100 aniversari de l’Associació.

8.     Torn obert de paraules

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ASSEMBLEA ORDINÀRIA 2016
ANNEX: acta_2016.pdf   (pdf 194601)
ASSEMBLEA ORDINÀRIA 2015
ANNEX: acta_2015.pdf   (pdf 148)
ASSEMBLEA ORDINÀRIA 2014
ANNEX: acta_2014.pdf   (pdf 231)
ESTATUTS APVF
NOUS ESTATUTS

 

 
 
 
 
 
 
 


Índex dels Estatuts


1.1 Amb el nom d’Associació de Propietaris i Veïns de La Floresta Pearson es constitueix, d’acord amb les prescripcions de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions i amb els presents Estatuts, una associació que és la continuadora de l’antiga Associació de Propietaris de La Floresta Pearson, fundada el 15 de gener de l’any 1919.
1.2 L’Associació de Propietaris i Veïns de La Floresta Pearson, regula las seves activitats d’acord amb el que estableix la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
Els fins de l’Associació de Propietaris i Veïns de La Floresta Pearson (d’ara endavant, Associació), són els següents:
a)    La representació, defensa i promoció dels interessos dels seus associats com a propietaris d’immobles o veïns residents en el districte de La Floresta, en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
b)    L’impuls de la millora de la quantitat i qualitat dels serveis públics que corresponen als propietaris i residents en l‘esmentat districte.
Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació realitza les activitats següents:
c)    La realització de funcions d’interlocució i representació dels seus associats davant les empreses, corporacions o entitats de qualsevol naturalesa que tinguin relació amb els interessos dels ciutadans dels districte, així com amb les administracions públiques i, en particular, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
d)    Totes aquelles altres que es considerin convenients per al millor exercici de les funcions i tasques pròpies de l’Associació i/o en benefici dels seus associats i del districte.
En queda exclòs tot ànim de lucre.
3.1 El domicili de l’Associació s’estableix a La Floresta Pearson, terme municipal de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) i radica a la Plaça d’Aiguallonga, número 1.
3.2 Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.
3.3 El canvi de domicili social haurà de ser acordat per l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari, i únicament amb aquesta finalitat. La proposta serà formulada per la Junta Directiva i haurà de ser aprovada per una majoria dels dos terços dels assistents.
4.1 La durada de l’Associació és indefinida.
5.1 L’Associació podrà desenvolupar actuacions conjuntes de caràcter específic amb d’altres associacions i/o entitats legalment constituïdes que tinguin objectius similars o coincidents, sense que aquesta circumstància li pugui fer perdre la seva autonomia orgànica, funcional o econòmica.
5.2 La realització d’alguna de les activitats assenyalades en l’apartat anterior del present article haurà de ser acordada per la Junta Directiva, almenys per majoria absoluta dels seus membres. De l’esmentat acord se’n donarà trasllat a l’Assemblea General de l’Associació en la primera sessió d’aquesta que es convoqui.
5.3 L’Associació no intervindrà, ni directament ni indirecta, en assumptes de naturalesa política o religiosa.
Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
6.1 Per ingressar com a soci de ple dret en l’Associació caldrà sol·licitar-ho a la Junta Directiva mitjançant escrit, avalat amb les signatures de dos socis que tinguin una antiguitat mínima de quatre anys, i en la que es manifestarà, a més de l’intenció d’incorporar-se a l’Associació, l’acceptació explicita de les finalitats propòsits d’aquesta, així com el compromís de respectar el contingut dels presents Estatuts.
6.2 L’escrit al·ludit en l’apartat anterior serà lliurat al/la Secretari/ària de la Junta Directiva, a fi i efecte que la sol·licitud d’incorporació sigui presa en consideració en la primera reunió de l’esmentat òrgan que es convoqui a partir del moment de la presentació del document.
6.3 La Junta directiva restarà obligada a comunicar al sol·licitant el pronunciament que adopti, pres per la majoria absoluta dels membres presents.
Podran formar part de l’Associació pel que fa a les persones físiques:
a)    Totes aquelles persones físiques que tinguin capacitat d’obrar i que siguin propietaris d’un o més immobles situats en el districte de La Floresta, així com també els seus cònjuges i/o descendents.
b)    Totes les persones físiques que, no essent propietaris, hagin estat empadronades a La Floresta durant almenys els dos anys immediatament anteriors a la data de la seva sol·licitud.
c)    En cas que siguin menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i reuneixin alguna de les dues condicions del apartats A i B, i no estiguin emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
d)    Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representats legals.
Pel que fa a les persones jurídiques.
a)    La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
b)    Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.
Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.
Són drets dels membres de l’Associació
a)    Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
b)    Exercir el dret de sufragi actiu i passiu per a la provisió dels càrrecs directius de l’Associació. Per a ser elegit com a membre de la Junta Directiva, serà necessària una antiguitat mínima com a soci de quatre anys.
c)    Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
d)    Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatuàries.
e)    Presentar a la Junta Directiva i/o Assemblea General totes aquelles propostes i suggeriments que cregui oportuns, sempre i quan s’ajustin a les finalitats i propòsits de l’Associació, conformement amb el que disposin els presents Estatuts.
f)     Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius bàsics. Les propostes i suggeriments s’hauran d’ajustar a les finalitats i propòsits de l’Associació, conformement amb el que disposen els presents Estatuts.
g)    Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta  Directiva o dels mandataris/àries de l’Associació
h)   Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
i)     Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
j)      Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
k)    Formar part dels grups de treball.
l)     Consultar els llibres de l’Associació.
m) Gaudir del domicili social, en les condicions i circumstàncies que s’estableixin
n)   Proposar la publicació d’articles o comentaris en el butlletí de l’Associació.
ñ) Utilitzar gratuïtament els serveis que amb aquest caràcter estableixi       l’Associació      
o)    Proposar a la Junta Directiva la presentació de reclamacions o sol·licituds de qualsevol naturalesa que, pel seu caràcter col·lectiu i sempre d’acord amb l’objecte social, siguin susceptibles de tramitació davant l’administració.
p)    La Junta Directiva queda facultada per a concedir els títols i distincions de què es puguin fer mereixedors els socis, d’acord amb la seva antiguitat, mèrits o serveis en favor de l’Associació.
q)    Tots els socis tindran els mateixos drets i deures.
Són deures dels membres de l’Associació
a)    Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
b)    Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i aprovades d’acord amb aquets. Així abonaran en concepte de quota d’entrada la quantitat que s’estableixi per part de l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, així com també la quota ordinària anual, l’import i periodicitat de la qual s’establiran per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
c)    Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatuàries.
d)    Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.
e)    Contribuir, en la mesura en què els sigui possible, a l’assoliment de les finalitats i objectius de l’Associació.
f)     Abstenir-se completament de qualsevol gestió aïllada que tingui a veure amb els assumptes d’interès social sense l’aprovació prèvia i expressa de la Junta Directiva.
g)    Exercir propaganda activa de les finalitats socials.
h)   Donar compte als òrgans directius de l’Associació de tots aquells esdeveniments col·lectius que puguin afectar el districte i els veïns de La Floresta.
i)     Complir amb els preceptes i normes de funcionament continguts en els presents Estatuts.
8.1 Que ho decideixi la persona interessada , que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
8.2 La manca de pagament de dos rebuts consecutius, o de quatre alterns en el període de tres anys, serà considerada com a motiu suficient per a què la Junta Directiva pugui acordar donar de baixa el soci, amb la correlativa pèrdua dels seus drets.
8.3 Per exclusió, acordada per la Junta Directiva per no complir les obligacions estatuàries.
8.4 Per expulsió, que només podrà ser acordada per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, prèvia audiència del soci afectat, i en el supòsit d’incompliment reiterat i palès dels deures de soci expressats en les presents Estatuts.
L’Associació podrà organitzar, mitjançant la dotació de serveis administratius que es doni, un sistema d’informació al públic, relatiu a tots aquells assumptes que tinguin a veure amb la vida i desenvolupament dels districte i amb les pròpies finalitats.
10.1 L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
10.2 Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
10.3 Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
a)    Examinar i aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern i els comptes de l’exercici precedent.
b)    Aprovar els pressupostos de l’any corrent.
c)    Conèixer la memòria d’actuacions de la Junta Directiva, corresponent a l’any anterior.
d)    Debatre i aprovar, si s’escau, les propostes presentades per la Junta Directiva i pels mateixos associats.
e)    Elegir, separar i controlar-ne l’activitat dels membres de la Junta Directiva El Reglament de Règim Interior determinarà el procediment a seguir en els casos de separació de les seves funcions d’un o diversos dels membres de la Junta i el mecanisme d’exigència de responsabilitats davant l’Assemblea.
f)     Modificar els Estatuts.
g)    Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’Associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’Associació.
h)   Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació.
i)     Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
j)      Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
k)    Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
l)     Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
m) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
n)   Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’Associació.
12.1 L’Assemblea General de l’Associació, es podrà reunir amb caràcter ordinari i extraordinari.
12.2 L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any; dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
12.3 L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats. Aquesta sol·licitud haurà de ser presentada per escrit, en el qual hi constin els motius de la petició. En aquest cas l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
13.1 L’Assemblea serà convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
13.2 La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’Associació.       La segona convocatòria s’entendrà fixada per a trenta minuts després de la primera.
13.3 Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el President o Presidenta de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el Vicepresident o Vicepresidenta o el/la Vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a Secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
13.4 El Secretari o Secretaria redacta l’acta de cada reunió, que han de signar
ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el  text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.    
14.1 L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
14.2 El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió el l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data que aquest òrgan s’ha de reunir.
L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.
15.1 En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació
15.2 Per a què els acords adoptats per l’Assemblea General tinguin validesa, hauran d’haver estat ratificats amb el vot favorable de almenys la meitat més un dels membres de l’Associació, si es tracta de la primera convocatòria. A aquets efectes, s’admetrà la delegació de vot, d’acord amb el procediment següent:
a)    Només es podrà delegar el vot en els associats que estiguin al corrent de pagament i en ple exercici dels seus drets com a membre de l’Associació.
b)    La delegació s’haurà de formular per escrit, degudament signat pel soci delegant. Així mateix, en el mateix escrit, el soci delegat haurà de manifestar la seva acceptació de la susdita delegació. Aquest document s’haurà d’annexar a l’acta de la sessió en el decurs de la qual s’hagi exercit la delegació.
c)    S’admetrà una única delegació per soci i per Assemblea. En cap cas no s’admetran les delegacions genèriques, les innominades o les equívoques.
d)    El socis que siguin portadors de delegacions de vot, hauran de notificar aquesta circumstància a la presidència de l’Assemblea abans que aquesta comenci.
e)    En segona convocatòria, els acords s’entendran adoptats si obtenen el vot favorable d’almenys la meitat més un dels socis presents.
f)     Per adoptar acords sobre la modificació del Estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de bens, es requereix una majoria qualificada dels assocats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos) En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
g)    Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.
Les votacions seran secretes quan.
a)    Quan es tracti d’elegir o revocar els càrrecs de la Junta Directiva.
b)    Quan s’hagi de decidir sobre l’expulsió d’un soci.
c)    Quan així ho disposi el President, d’acord amb la naturalesa del tema de fons.
d)    Quan ho sol·licitin almenys la meitat més un dels assistents.
16.1 La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/a, el tresorer/a i els/les vocals*, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
16.2 L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
* La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, però ha de constar necessàriament d’un mínim de tres membres, entre els quals hi ha d’haver un president/a i un secretari/a.
16.3 El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretar/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
16.4 Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament
17.1 Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període* de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
*La durada del càrrec pot ser diferent, però no superior a cinc anys
17.2 El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari dels seu mandat pot esdevenir-se per;
a)    Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció,      en el cas de les jurídiques.
b)    Incapacitat o inhabilitació.
c)    Renúncia notificada a l’òrgan de govern
d)    Separació acordada per l’Assemblea General.
e)    Qualsevol altre que estableixin la llei o els Estatuts.
18.1 La Junta Directiva té les facultats següents:
a)    Representar, dirigir i administrar l’Associació davant els poders públics i les entitats privades de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b)    Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c)    Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació i exercir els drets i accions que, en defensa de l’Associació, el seu patrimoni i els seus associats, puguin correspondre en Dret
d)    Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.
e)    Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
f)     Presentar balanç i estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g)    Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
h)   Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i)     Tenir cura del règim intern de l’Associació i disposar l’exacte compliment de les obligacions estatuàries.
j)      Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquets grups projectin dur a terme.
k)    Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
l)     Nomenar o separar dels seus càrrecs els associats, d’acord amb allò que preveuen els presents Estatuts
m) Custodiar i administrar el patrimoni de l’Associació.
n)   Presentar una memòria anual, en la qual es reflecteixi la seva actuació, fent-hi constar les altes i baixes produïdes en el decurs de l’exercici, el balanç econòmic i la situació de la tresoreria.
o)    Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
§ Subvencions o altres ajuts
§ L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
p)    Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
q)    Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
r)     Practicar totes aquelles gestions que es considerin procedents per el compliment de les finalitats socials
s)    Qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.
19.1 La Junta Directiva, convocada prèviament pel President/a o per la persona que el/la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària un cop al mes*.
* Es pot fixar una altra periodicitat.
19.2 S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que componen la Junta*. La petició es formularà per escrit, acompanyant una justificació raonada dels motius pels quals es reclama la reunió.
* Es pot fixar un altre percentatge.
20.1 La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
20.2 Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del President/a o del Secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
20.3 La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
21.1 La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
21.2 També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
21.3 No son delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.
22.1 Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel Secretari/ària i el President/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
Article 23: La Presidència i la Vicepresidència.
23.1 Són pròpies del President/a les funcions següents:
a)    Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, davant les entitats públiques i/o privades amb que aquesta s’hagi de relacionar amb motiu del desenvolupament de les seves activitats..
b)    Convocar, presidir i dirigir les sessions ordinàries, extraordinàries i els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva
c)    Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d)    Ordenar les despeses pròpies de l’Associació
e)    Visar i signar conjuntament amb el Secretari/a les actes, els certificats, les comunicacions i tota l’altra documentació que ho requereixi .
f)     Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
g)    En general, disposar de tot allò que tingui a veure amb la marxa de l’Associació, donant-ne compte a l’Assemblea
23.2 El President/a de l’Associació té a més, i amb motiu de l’exercici del seu càrrec, la condició de president de tots els grups i/o comissions de treball que es puguin arribar a constituir.
23.2 El President/a és substituït pel Vicepresident, en cas d’absència, malaltia, incapacitat o inhabilitació per sentència judicial ferma.
Son funcions del Secretari/a.
a)    El Secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.
b)    Signar, conjuntament amb el President, les actes, comunicacions i tota l’altra documentació que ho requereixi.
c)    Tramitar l’execució dels acords presos per la Junta Directiva i per l’Assemblea General de l’Associació.
d)    Gestionar la correspondència i tenir cura del funcionament dels serveis administratius de l’Associació.
Son funcions del Tresorer/a:
a)    El tresorer/a té com a funció rebre en dipòsit, custodiar i controlar les quantitats que es recaptin com a conseqüència del funcionament de les activitats de l’Associació.
b)    Efectuar les despeses que ordeni la Presidència en exercici de les seves funcions o que pugui acordar la Junta Directiva.
c)    Ingressar els sobrants en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi
d)    Anotar totes les funcions en el llibre de caixa,
e)    Elaborar anualment l’estat de comptes, els pressupostos ordinaris i extraordinaris, el balanç i la liquidació de comptes, avalant-los amb la seva signatura i amb el vist-i-plau del President/a i sotmetent-los a l’aprovació de l’Assemblea.
Són funcions dels vocals:
a)    Els vocals, a més del deure de col·laboració en la direcció de l’Associació que els correspon en tant que membres de la Junta directiva, executaran les comissions que els hi siguin encomanades per la Presidència, la pròpia Junta o l’Assemblea.
b)    En cas d’absència simultània del President i del Vicepresident, exercirà les funcions pròpies de la presidència i de la direcció de les reunions el Vocal de més edat.
25.1 La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de
plantejar els membres de l’Associació que vulguin formar-los, que n’han
d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a
terme.
25.2 La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
25.3 Per al millor compliment de les finalitats socials, la Junta Directiva podrà organitzar les comissions següents:
a)    Urbanisme i vialitat
b)    D’esports i festes.
c)    De cultura i serveis socials
d)    De seguretat ciutadana
25.4 Així mateix, la Junta Directiva podrà organitzar aquelles comissions o grups de treball que siguin necessaris, en funció de les necessitats que es puguin presentar.
Regles de funcionament.
25.5 La presidència de les comissions recaurà sempre en un membre de la Junta Directiva.
25.6 Cada comissió restarà facultada per a determinar el nombre dels seus components.
25.7 Cada soci podrà pertànyer a les comissions que desitgi.
25.8 Cada comissió designarà un secretari, que aixecarà acta de les seves reunions, i de la qual en donarà trasllat a la Junta Directiva.
25.9 Els presidents de les comissions donaran compte a la Junta dels acords que prenguin, amb la finalitat que aquesta els ratifiqui per a donar-los executivitat, informant-ne amb posterioritat L’Assemblea de l’Associació
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les seves sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins l’expulsió de l’Associació, segons el que estableix el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.
En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb una audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins un període de 15 dies.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera Assemblea General que tingui lloc.
27.1 Els associats que hagin de constituir la Junta Directiva seran elegits per l’Assemblea General, reunida en sessió ordinària. Es renovaran per meitats cada dos anys. Cessaran en primer lloc el President, el Tresorer i els vocals parells. 
En el segon torn, cessaran el Vicepresident, el Secretari i els vocals senars.
27.2 Dos anys després de l’aprovació dels presents Estatuts, es renovaran els càrrecs corresponents al segon torn de cessament.
27.3 Tots els càrrecs seran reelegibles.
28.1 Si es produeixen vacants en els càrrecs de President i Secretari, abans que els associats que les ocupin acabin el seu mandat, aquestes seran cobertes:
a)    En el cas del President, pel Vicepresident
b)    En el cas del Secretari, pel Vocal més jove.
28.2 Les vacants dels càrrecs de Vicepresident i Tresorer seran cobertes mitjançant elecció entre els membres de la Junta Directiva.
28.3 En tots els casos, els associats que assumeixin de manera sobrevinguda les funcions assenyalades en els paràgrafs 1 i 2 del present article les mantindran fins la sessió ordinària de l’Assemblea General, que els haurà de ratificar o revocar. En el segon cas, els càrrecs vacants es cobriran mitjançant elecció entre els membres de l’Assemblea.
28.4 Si la revocació afecta el President, o tres dels membres de la Junta que ocupin càrrecs de manera sobrevinguda, s’haurà de convocar una nova Assemblea General amb caràcter extraordinari en el termini d’un mes, que tindrà com a únic punt de l’ordre del dia l’elecció dels càrrecs afectats.
Article 29: Dimissió de la Junta Directiva.
Així mateix, en cas de dimissió en bloc de tots els membres de la Junta, aquesta, constituïda en Comissió Gestora, convocarà una Assemblea General Extraordinària per a procedir a l’elecció dels nous càrrecs directius. La convocatòria haurà de formalitzar-se en un termini no superior als dos mesos des del moment en què els integrants de la Junta anterior hagi presentat de manera efectiva la seva dimissió
Article 30: Exclusió de la Junta Directiva.
El membre de la Junta que, sense justificació, no estigui present en tres sessions consecutives o cinc alternes, podrà ésser privat de la seva condició per acord de la resta de membres. En aquest cas, el President resta obligat a obrir el procediment per a cobrir la corresponent vacant.
31.1 Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:
a)    Les quotes d’entrada.
b)    Les quotes (ordinàries) que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
c)    Les quotes extraordinàries que es puguin acordar.
d)    Les quantitats que lliurin els socis protectors
e)    Les donacions i llegats que pugui rebre l’entitat.
f)     Les subvencions de les Administracions públiques.
g)    Les quantitats que li siguin lliurades per entitats privades en concepte de patrocini.
h)   Les rendes del seu patrimoni mateix.
i)     Totes aquelles altres aportacions o donatius de qualsevol naturalesa que    puguin fer créixer l’actiu social.
31.2 Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament , mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
31.3 L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals – que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.
31.4 El import dels ingressos de l’Associació es destinarà a atendre les despeses ordinàries i extraordinàries que es meritin com a conseqüència de l’exercici de les seves activitats.
32.1 L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de Desembre*.
* La data de tancament de l’exercici econòmic pot ser diferent
33.1 En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del President/a, el Tresorer/a i el Secretari/ària.
33.2 Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del Tresorer/a o bé la del President/a.
34.1 Les despeses de l’Associació podran tenir la naturalesa següent:
1) Ordinàries
S’entenen com a despeses ordinàries:
a)    Les despeses derivades del sosteniment de les oficines i serveis de l’entitat.
b)    Les de conservació i manteniment del local social, incloses les d’adquisició de mobiliari.
c)    Les de calefacció, enllumenat, aigua, neteja i electricitat.
d)    Les de material d’oficina, impresos i publicació del butlletí
e)    Les que es meritin com a conseqüència de les gestions que, per compte i en nom de l’Associació, realitzin els seus associats.
 
2) Extraordinàries
S’entenen com a despeses extraordinàries totes aquelles que siguin conseqüència de la realització d’activitats socials i que no figurin incloses en el paràgraf anterior.
Hauran de ser aprovades per la Junta Directiva, per majoria absoluta dels seus membres, i es notificaran a l’Assemblea en la primera sessió ordinària d’aquesta que es produeixi després de la meritació de la despesa.
A més de l’edifici en el qual estan emplaçades les dependències del domicili social de l’Associació, son béns d’aquesta el mobiliari, estris, eines, màquines i material d’oficina que hagi estat adquirit amb els recursos propis de l’entitat o del qual s’hagi fet donació. Aquest patrimoni es valora, en el moment de l’aprovació dels presents Estatuts, en l’import de 31.553,14€ (Euros TRENTA UN MIL, CINCENTS CINQUANTE TRES AMB CATORCE Cèntims)
36.1 La Junta Directiva promourà la difusió de les activitats de l’Associació a través dels mitjans de comunicació que cregui més convenients, en funció de la importància dels afers a difondre i dels recursos amb què compti l’entitat.
36.2 L’Associació podrà editar un butlletí, la periodicitat del qual serà fixada per la Junta. La direcció d’aquesta publicació estarà encomanada a un membre de la mateixa Junta. Qualsevol associat podrà col·laborar-hi o manifestar les seves opinions, sempre i quan s’ajustin als principis de funcionament de l’Associació, expressats en els presents Estatuts.
Facultats de la Junta en casos de decisió immediata
Quan per raons de necessitat o d’urgència, no fos possible que la Junta Directiva sol·liciti el parer de l’Assemblea sobre alguna qüestió o afer que ultrapassi les seves competències, la Junta queda facultada per adoptar les mesures més convenients per a resoldre’ls, donant-ne compte a l’Assemblea en el decurs de la sessió immediatament posterior.
38.1 La Junta Directiva queda igualment facultada per a resoldre o suplir les possibles llacunes o omissions en que s’hagi pogut incórrer en la redacció dels presents Estatuts. Tanmateix, haurà de donar compte de les gestions practicades a l’Assemblea General, que les haurà de ratificar.
38.2 En tot allò no regulat o no previst en els presents Estatuts, s’aplicarà la regulació continguda en la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions i amb les adaptacions de l’article 321-4.1 de CCC.
L’Associació es podrà dotar d’un Reglament de Règim Interior, que completarà i desenvoluparà els extrems de procediment i funcionament ordinari recollits en els presents Estatuts. El esmentat reglament serà aprovat per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament convocada per a aquest fi.
40.1 Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
40.2 L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
40.3 Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal.
La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
40.4 El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
40.5 Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.
Els presents Estatuts podran ésser reformats:
a)    Amb motiu d’una revisió o reforma del marc legal que els empara.
b)    A proposta de tres cinquenes parts dels membres de l’Associació.
Aquets Estatuts son els aprovats a la mateixa assemblea general extraordinària que figura al certificat.

Vist i plau
El President
 
 
El Secretari
Josep Carné Simó
 
Guillermo Gallego Moras

 
 
 
DILIGÈNCIA.- Guillermo Gallego Moras, secretari de l’Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta Pearson.- CERTIFICO que els presents Estatuts actualitzats tal com marca la llei, foren aprovats per l’acord pres, a l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia....................
El que signo a la Floresta el......................................
 

Vist i plau
El President
 
El Secretari
Josep Carné Simó
 
Guillermo Gallego Moras

BASES ESPECÍFIQUES SUBVENCIONS 2016

BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ADREÇADES AL FOMENT DE PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS MEDIAMBIENTAL DURANT L’ANY 2016.

ANNEX: Document   (pdf 1265931)